Duva Heren F

DUVA

HEREN F

Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit HSE F

4e Prov. Heren West-Vlaanderen B


TEAM

Coach: Willem LUST

Coach: Bart Busschaert

Ploegverantw: Peter VERBIESTThijs Victor - Degrijse Thijs - Osaer Mathijs - Smits Gerben - Lasat Arno - Verbiest Simon - Balliere Bram - Verbiest Aaron - Balliere Ruben - Verhaeghe Gert-Jan - Bart Busschaert - Lester Willaert

Voeg ical agenda toe

webcal://vblcal.wisseq.eu/vblcalsync/calsync.aspx?guid=BVBL1051HSE006


Voeg Google agenda toe

https://vblcal.wisseq.eu/vblcalsync/calsync.aspx?guid=BVBL1051HSE006

Copyright @ All Rights Reserved

info@kbgoduvafruit.be